Day: February 17, 2020

Categories Art

การประยุกต์ศิลปะเพื่อใช้ในการดำรงชีวิต

อย่างที่ทุกคนเข้ากันดีว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ คือปัจจัยสี่ ซึ่งประกอบไปด้วยที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค เราต้องการที่อยู่อาศัยเพื่อป้องกันอันตรายจากภายนอก เราต้องการอาหารเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง เจริญเติบโต เราต้องการเสื้อผ้าหรือเครื่องนุ่งห่มไว้ปกปิดร่างกายป้องกันความร้อน ความหนาวเย็น และเราต้องการยารักษาโรคเพื่อรักษาโรคภัยต่าง ๆ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับชีวิตมนุษย์อย่างยิ่ง เมื่อมนุษย์ตระหนักถึงความสำคัญ มนุษย์จึงต้องให้ความสนใจและเอาใจใส่ดูแลในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมาก           กล่าวคือการให้ความสำคัญในรายละเอียดต่าง ๆ จะถูกนำมาพิจารณา และปรุงแต่งปัจจัยให้สนองต่อความต้องการ และแสดงถึงคุณค่าของความงามสิ่งนั้น…