Month: February 2020

Categories Art

การประยุกต์ศิลปะเพื่อใช้ในการดำรงชีวิต

อย่างที่ทุกคนเข้ากันดีว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ คือปัจจัยสี่ ซึ่งประกอบไปด้วยที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค เราต้องการที่อยู่อาศัยเพื่อป้องกันอันตรายจากภายนอก เราต้องการอาหารเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง เจริญเติบโต เราต้องการเสื้อผ้าหรือเครื่องนุ่งห่มไว้ปกปิดร่างกายป้องกันความร้อน ความหนาวเย็น และเราต้องการยารักษาโรคเพื่อรักษาโรคภัยต่าง ๆ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับชีวิตมนุษย์อย่างยิ่ง เมื่อมนุษย์ตระหนักถึงความสำคัญ มนุษย์จึงต้องให้ความสนใจและเอาใจใส่ดูแลในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมาก           กล่าวคือการให้ความสำคัญในรายละเอียดต่าง ๆ จะถูกนำมาพิจารณา และปรุงแต่งปัจจัยให้สนองต่อความต้องการ และแสดงถึงคุณค่าของความงามสิ่งนั้น…

Categories Lifestyle

เครียดแค่ไหน ใช้ศิลปะเพื่อการบำบัดช่วยได้

พูดถึงเรื่องความเครียดในปัจจุบันนี้พบว่าคนในสังคมมีความเครียดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เรากำลังเผชิญกับสภาวะแวดล้อมฝุ่น PM2.5 แบบนี้ ทั้งสภาวะจิตใจและสภาพร่างกาย ก็พลอยจะย่ำแย่ไปตามๆ กัน  สิ่งต่างๆ เหล่านี้ทำให้เรามีความสุขน้อยลง ทั้ง ๆ ที่ชีวิตความเป็นอยู่ในแง่มุมอื่นๆ ในยุคนี้ดีกว่าสมัยก่อนมาก  ไม่ว่าจะเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกที่มากขึ้น ทั้งเครื่องใช้ในครัวเรือน พาหนะในการเดินทาง อาหารที่มีความรสชาติ คุณภาพและสีสันที่สวยงามขึ้น แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่กล่าวมานี้ล้วนต้องแลกด้วยเงินที่หามาจากน้ำพักน้ำแรง และทุกวันนี้คนส่วนมากให้ความสนใจกับสิ่งของที่อยู่นอกกาย ภาพลักษณ์ที่ต้องดูดีในสายตาคนอื่น มีความอยากได้อยากมีเหมือนคนอื่น จึงทำให้เกิดความเครียดเมื่อไม่ได้ตามที่ต้องการ ซึ่งความเครียดนี้จะนำมาซึ่งโรคร้ายต่าง ๆ…