Tag: ตรวจปั้นจั่น

Categories Blogging

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการตรวจปั้นจั่น และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การตรวจปั้นจั่น การทดสอบปั้นจั่นหรือการตรวจเครนเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่นและหม้อน้ำในปี พ.ศ. 2564 ปั้นจั่นหรือเครน หมายถึง เครื่องจักรที่ไว้ใช้สำหรับการยกสิ่งของขึ้นลงตามแนวดิ่งและเคลื่อนย้ายสิ่งของเหล่านั้นในลักษณะแขวนลอยไปตามแนวราบ การตรวจสอบ หมายถึง การตรวจสอบความเรียบร้อยของชิ้นส่วนอุปกรณ์ รวมทั้งกลไกการทำงานของเครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน้ำหม้อต้มที่ต้องใช้ของเหลวหรือเป็นสื่อน้ำความร้อน ภาชนะรับความดันหรือภาชนะบรรจุก๊าซทนความดัน การทดสอบ หมายถึง การตรวจสอบทดลองและรับรองการใช้งานชิ้นส่วนอุปกรณ์หรือกลไกในการทำงานของอุปกรณ์ เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเกิดความปลอดภัย โดยบุคคลซึ่งขึ้นทะเบียนตามมาตรา 9 หรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 11 แล้วแต่กรณี…