การประยุกต์ศิลปะเพื่อใช้ในการดำรงชีวิต

CategoriesArtTagged

อย่างที่ทุกคนเข้ากันดีว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ คือปัจจัยสี่ ซึ่งประกอบไปด้วยที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค เราต้องการที่อยู่อาศัยเพื่อป้องกันอันตรายจากภายนอก เราต้องการอาหารเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง เจริญเติบโต เราต้องการเสื้อผ้าหรือเครื่องนุ่งห่มไว้ปกปิดร่างกายป้องกันความร้อน ความหนาวเย็น และเราต้องการยารักษาโรคเพื่อรักษาโรคภัยต่าง ๆ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับชีวิตมนุษย์อย่างยิ่ง เมื่อมนุษย์ตระหนักถึงความสำคัญ มนุษย์จึงต้องให้ความสนใจและเอาใจใส่ดูแลในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมาก

          กล่าวคือการให้ความสำคัญในรายละเอียดต่าง ๆ จะถูกนำมาพิจารณา และปรุงแต่งปัจจัยให้สนองต่อความต้องการ และแสดงถึงคุณค่าของความงามสิ่งนั้น หากมนุษย์ยอมรับว่าศิลปะคือ การแสดงออกของอารมณ์ตามความพอใจ ศิลปะก็จะมีประโยชน์และเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่สนองความต้องการทางอารมณ์เป็นอย่างยิ่ง หากมนุษย์มีความเครียด ศิลปะสามารถสร้างความเบิกบานให้ได้ แสดงว่าเขาผู้นั้นเข้าถึงศิลปะนอกจากนี้การเข้าถึงศิลปะจะทำให้มนุษย์มีรสนิยมที่ดี การมีรสนิยมจะเกี่ยวข้องกับศิลปะและการออกแบบ รสนิยมเป็นความพอใจของมนุษย์ที่นำหลักการทางศิลปะมาผสมผสานให้เกิดความพอดี เพราะความพอดีและความพอใจ หากมนุษย์เข้าถึงศิลปะได้มากเขาผู้นั้นก็จะมีรสนิยมที่ดีดังนั้นศิลปะจึงมีประโยชน์ต่อมนุษย์และต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบัน โดยการนำศิลปะมาใช้ในชีวิตประจำวันเป็นการนำหลักการทางศิลปะมาผสมผสานกับการดำรงชีวิตอันได้แก่ ศิลปะกับที่อยู่อาศัย ศิลปะกับอาหาร และศิลปะกับเครื่องนุ่งห่ม

          ศิลปะกับที่อยู่อาศัย มนุษย์เราต่างต้องการสถานที่ปกป้อง คุ้มครองจากสิ่งแวดล้อมรอบกาย ไม่ว่ามนุษย์จะอยู่แห่งใด สถานที่อย่างไร ที่อยู่อาศัยจะสร้างขึ้น เพื่อป้องกันภัยอันตรายจากสิ่งแวดล้อมภายนอกที่อยู่อาศัยเป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีความสำคัญและจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์ มนุษย์จึงมีการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อสนองความต้องการและความพอใจอยู่เสมอ จึงการนำเอานำหลักการทางศิลปะมาผสมผสานเข้ากับการตกแต่ง เพื่อให้การดำรงชีวิตภายในบ้านสะดวกทั้งกายและใจ และแสดงออกถึงความงดงาม และมีรสนิยมของผู้เป็นเจ้าของบ้านได้อีกด้วย

          ศิลปะกับอาหาร าหารนอกจากสนองความต้องการทางกายของมนุษย์แล้ว อาหารยังสนองความต้องการทางด้านจิตใจ สังคมและวัฒนธรรม ดังนั้นในการบริโภคอาหารผู้จัดอาหารจึงต้องใช้ศิลปะในการสร้างสรรค์ตกแต่งอาหาร เพื่อให้อาหารเป็นเครื่องจรรโลงใจในขณะเดียวกันศิลปะเกี่ยวกับการอาหาร มีองค์ประกอบศิลปะที่นำมาเกี่ยวข้องในการจัดอาหาร

          ศิลปะกับเครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้ามีไว้ปกปิดร่างกาย และป้องกันภัยจากสิ่งแวดล้อมภายนอก และเสื้อผ้ายังช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพให้มีภาพลักษณ์ที่ดี หากต้องการมีภาพลักษณ์ที่ดี ผู้นั้นจะต้องเลือกแต่งกายดี มีรสนิยม รสนิยมของการแต่งกายขึ้นอยู่กับศิลปะ ศิลปะในการแต่งกายจึงเป็นสิ่งสำคัญ ในการแต่งกายโดยทั่วไปจะคำนึงถึงขนาด รูปร่าง เพศ วัย และบุคลิกของการสวมใส่ และศิลปะจะเป็นส่วนเสริมเพิ่มเติมหรือประดับตกแต่งให้เกิดรสนิยม ศิลปะจึงมีความสัมพันธ์กับเสื้อผ้าและการแต่งกาย

          จะเห็นได้ว่าศิลปะ ไม่ใช่เป็นเรื่องของศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงาน ไม่ใช่เพียงภาพวาดเท่านั้น แต่เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา ที่เราสามารถสร้างศิลปะเฉพาะตัวขึ้นมาเองได้ จากแรงบันดาลใจและจินตนาการต่างๆ ทำให้ศิลปะนั้นดำรงอยู่กับชีวิตเราอย่างแนบแน่น

About the author