งานsales manager คืออะไร

CategoriesLifestyleTagged

          ตำแหน่งงาน sales manager หรือ ผู้จัดการฝ่ายขาย เป็นตำแหน่งงานที่มักจะพบได้จากหลายๆกิจการที่มีการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการขายสินค้าหรือบริการ และเป็นตำแหน่งงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะโดยภาพรวมของตำแหน่งนี้จะเกี่ยวข้องกับการจัดการขายสินค้าซึ่งถือเป็นรายได้ของกิจการนั้นๆเป็นสำคัญ ดังนั้นในตำแหน่งนี้จึงเป็นตำแหน่งที่มักจะรับผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานหลายปีมาทำงานในตำแหน่งนี้ เพื่อให้กิจการมีการบริหารด้านการขายที่มีประสิทธิภาพและ sales manager สามารถแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้

          สำหรับผู้ที่สนใจหรือต้องการสมัครงาน sales manager ควรรู้ข้อมูลเบื้องต้นที่ตำแหน่งงานนี้ต้องการเสียก่อน เพราะถึงแม้ว่างานขายจะเป็นงานที่เป็นที่ต้องการของตลาดเป็นจำนวนมากและการรับสมัครงาน sales manager ก็เป็นตำแหน่งที่มีการเปิดรับเป็นลำดับต้นๆ แต่ด้วยเงินเดือนที่สูงขึ้น ความรับผิดชอบและประสบการณ์ที่จำเป็นกับตำแหน่งงานนี้ก็มากดขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน โดยตำแหน่ง sales manager หรือผู้จัดการฝ่ายขายนั้นมีหน้าที่หลักในการวางแผนการขายให้กับทีม ซึ่งแผนการขายเหล่านี้จะส่งผลโดยตรงต่อการขายสินค้าของกิจการซึ่งถือเป็นรายได้หลัก ดังนั้นในตำแหน่ง sales manager นี้ กิจการจึงต้องการผู้ที่มีความสามารถทางด้านการตัดสินใจที่สูง สามารถคิดหาวิธีที่เหมาะสมและดีที่สุดในการตัดสินใจในแต่ละครั้งเมื่อพบเจอกับปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้สามารถขายสินค้าได้ตรงตามเป้าหมายที่วางแผนไว้

ตำแหน่ง Sales Manager หรือผู้จัดการฝ่ายขายมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

  • กำหนดเป้าหมายและยอดขายของสินค้า และดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
  • สร้างนวัตกรรมหรือแนวทางใหม่ๆในการขาย รวมถึงสำรวจตลาดที่สามารถรองรับสินค้าที่จะขายได้
  • แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขายและการตัดสินใจต่างๆที่ส่งผลและเกี่ยวข้องกับการขาย
  • เป็นผู้กำหนดลำดับความสำคัญของขั้นตอนการทำงานรวมไปถึงงานที่มีความสำคัญ
  • ให้ความสนใจกับเหตุการณ์ที่อาจสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อการดำเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้ถูกต้องเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงานเกิดขึ้น
  • สร้างผลงานให้เป็นที่พอใจของกิจการและเก็บเกี่ยวผลลัพธ์จากความพอใจของลูกค้า
  • เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ลูกทีมในการทำงาน

ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความรับผิดชอบหลักที่ sales manager จำเป็นต้องรับผิดชอบ การสมัครงาน sales manager โดยส่วนใหญ่กิจการจึงมักเลือกจากผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านการขายและการจัดการสินค้ามากกว่า 3 ปีขึ้นไป เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ที่รับมามีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าเหล่านั้นจริง และมีประสบการณ์ในการขายพอที่จะสามารถวางแผนและแก้ปัญหาในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าได้ตามที่กิจการต้องการ

About the author